Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko


Znak: IR.6220.9.2017                                               Lanckorona, dnia 13 września 2017 roku

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 

Zgodnie z art. 61§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r poz.1405) informuję, że na wniosek Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Sądelską Świniarsko 323, 33-395 Chełmiec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km”

Inwestycja obejmuje:

Zakres planowanych robót jest zlokalizowany w granicy istniejącego pasa drogowego. Inwestycja planowana jest do realizacji w ciągu drogi powiatowej nr 1707K od skrzyżowania z DP 1728K do granicy powiatu o długości ok. 2,1 km w obrębie Brody Gmina Kalwaria Zebrzydowska i ok. 5,4 km w obrębie Lanckorona i Skawinki Gmina Lanckorona.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: rozbudowę drogi powiatowej nr 1707K; przebudowę istniejących zjazdów; budowę chodnika

Droga powiatowa nr 1707K  na przedmiotowym odcinku zostanie rozbudowana po istniejącej trasie. Parametry techniczne drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z  2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430 z późn. zm.).

Istniejące zagospodarowanie terenu

Aktualnie jezdnia DP 1707K posiada dwa pasy ruchu – po jednym w każdą stronę. Szerokość jezdni wynosi 5.5 – 6.8m. Wzdłuż drogi na części odcinka znajdują się obustronne pobocza, o szerokości od 0,5m do 1,5m oraz na części odcinka chodniki.

Wzdłuż drogi zlokalizowane są pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna.

Stan nawierzchni na całym odcinku jest zły. Wody opadowe z jezdni odprowadzane są powierzchniowo do istniejącej kanalizacji oraz rowów.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Nawierzchnię jezdni na całym odcinku rozbudowywanej drogi powiatowej stanowić będą warstwy asfaltowe.

Na całej długości przedmiotowego odcinka (w miejscach gdzie brak jest chodnika) projektuje się obustronne pobocza o szerokości 1,0m .

Przyjęto typowe nachylenie skarp nasypów i wykopów wartości 1:1,5.

Projektowane parametry techniczne drogi:

klasa techniczna drogi Z; nawierzchnia bitumiczna; kategoria ruchu KR3; obciążenie nawierzchni 100 kN/oś; szerokość jezdni min. 6,0m; szerokość pobocza 1,0m

 

Projektowana  inwestycja będzie miała zapewnione odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz do rowów. Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne jezdni i poboczy.

Dla zapewnienia ciągłości ruchu na czas realizacji inwestycji zostanie zaprojektowany projekt tymczasowej organizacji ruchu na rozbudowywanej drodze.

Powierzchnia zajmowanego terenu zajęta pod inwestycję wyniesie ok. 26554 m2 (gmina Kalwaria Zebrzydowska)  i ok. 81127m2 (Gmina Lanckorona) – rozbudowywana droga (jezdnia+zjazdy+skrzyżowania+chodniki+rowy).

Inwestycja zostanie wykonana w typowej technologii dla budownictwa drogowego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii oraz jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.

Roboty przygotowawcze – rozbiórka przy pomocy lekkiego i ciężkiego sprzętu do robót rozbiórkowych, transport materiałów z rozbiórki transportem kołowym. Usunięcie humusu z terenu drogi z zagospodarowaniem części nadającej się do ponownego wbudowania w ramach budowy i wywiezieniem pozostałej części poza teren inwestycji.

Budowa drogi – roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie wykonane zostaną przy użyciu typowego sprzętu takiego jak: koparki, spycharki, równiarki, walce drogowe, rozściełacze mas itp. Roboty wykończeniowe częściowo ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

 

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Lanckorona – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz z art.75 ust. 4 ustawy powołanej na wstępie.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 poz. 71), przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Równocześnie informuję, iż zgodnie z art. 63 i art. 64 ust. 1 w/w ustawy, organ wydający decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, wystąpił o opinię do właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach), co do obowiązku lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informuję o uprawnieniach stron tego postępowania, wynikających z art. 10 Kpa, do czynnego w nim udziału, w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy cytowanej na wstępnie jeżeli liczba stron postępowania:

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 49 KPA §  1.  Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

  • 2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Lanckoronie, ul. Krakowska 8 pokój nr 9 w godzinach pracy Urzędu ( poniedziałek, wtorek, czwartek 7.30-15.30, środa 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00) w dni robocze.