POSTANOWIENIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozebranie i budowa mostu na potoku Jastrząbka w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice w km 0+050 w miejscowości Izdebnik”Znak: IR.6220.6.2017                                                                     Lanckorona dnia, 30 listopada 2017 roku

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257), art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r poz.1405) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 tj.)

po rozpatrzeniu wniosku

Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice działającego przez pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza ul. Gorlicka 71/3; 51-314 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozebranie i budowa mostu na potoku Jastrząbka w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice w km 0+050 w miejscowości Izdebnik”

p o s t a n a w i a m:

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozebranie i budowa mostu na potoku Jastrząbka w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice w km 0+050 w miejscowości Izdebnik”.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice działającego przez pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza ul. Gorlicka 71/3; 51-314 Wrocław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozebranie i budowa mostu na potoku Jastrząbka w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice w km 0+050 w miejscowości Izdebnik”

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 tj.) planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii określonych organów.

W związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r poz.1405) Wójt Gminy Lanckorona wystąpił w dniu 21.08.2017r. do organów uzgadniających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach z prośbą o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Po uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, w dniu 08.11.2017r. otrzymano następujące opinie:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, pismem z dnia 05.09.2017r. znak: PSE/NS/NZ/432/77/3912/17 stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 07.11.2017r. znak: PSE/NS/NZ/432/114/5241/17 podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko;

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 23.11.2017 znak: OO.4240.1.351.2017.BM stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków.

Przedsięwzięcie polega na rozebraniu starego mostu, który według ekspertyz w trybie pilnym wymaga znacznych zabiegów renowacyjnych, a następnie w jego miejscu skonstruowanie nowego. Nowy obiekt mostowy będzie spełniał aktualne normy dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo eksploatacji obiektu.

Lokalizacja: województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Lanckorona, obręb Izdebnik: 2949/2, 2935/2, 2936/2, 5248, 5249, 2938/2, 2948/2, 5297/1, 3101/9.

Częstotliwość oddziaływania: budowa obiektu – oddziaływanie jednorazowe, przez okres wykonania obiektu, użytkowanie obiektu – trwałe, przez cały okres eksploatacji.

W rejonie inwestycji nie znajdują się żadne inne obiekty, prócz drogi powiatowej nr 1726 Izdebnik – Sułkowice. Najbliższe budynki jednorodzinne znajdują się w odległości ok 50m.

Projektowany most zajmować będzie ok. 160 m 2 powierzchni nieruchomości. Planuje się wykonanie nowego mostu w miejscu istniejącego, który zostanie wcześniej rozebrany. Nowa konstrukcja będzie szersza niż obecna, dlatego nieznacznie zajmie skarpy koryta rzecznego przylegające do aktualnego mostu. Skarpy porośnięte są trawami. Inwestycja wymaga wycinki drzew (2 szt.). Obszar inwestycji był już wcześniej przekształcony przez działalność człowieka. Do wykonania prac planuje się użyć typowych dla podobnych przedsięwzięć sprzętów budowlanych, takich jak: samochody transportowe, koparko-ładowarki, młoty pneumatyczne oraz drobny sprzęt budowlany. Inwestycja nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Nie doprowadzi do zmiany stanu wód.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zakłada się ochronę środowiska w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia poprzez zastosowanie: ograniczania czasu pracy sprzętu bez użycia w celu zminimalizowania emisji niezorganizowanych; zachowania należytego porządku na placu budowy i sukcesywnym sprzątaniu odpadów poddawanych recyklingowi lub wtórnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety itp.); maksymalnego wykorzystania odpadów sypkich powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Projekt zakłada, że ziemia z prac ziemnych zostanie ponownie wbudowana w skarpy i nasypy. Gruz z rozbiórki zostanie dostarczony na składowisko odpadów. Wobec powyższego nie projektuje się tymczasowych magazynów odpadów. Projekt cechuje się całkowitym wykorzystaniem wtórnym odpadów. Przyjęcia takiego harmonogramu prac, aby nie nakładały i sumowały się uciążliwości pochodzące z kilku źródeł; Przewiduje się, że wbudowane elementy będą zabezpieczone antykorozyjnie poza terenem robót. Nie przewiduje się robót malarskich na obiekcie.

Zabezpieczenie i właściwe oznakowanie placu budowy i wyjazdów z niego. Zastosowanie się do okresu ochronnego ryb. Przedmiotowa inwestycja zapewniać będzie swobodę migracji zwierząt na każdym etapie budowy oraz podczas eksploatacji przedmiotowego mostu oraz drogi. W ramach robót budowlanych nie przewiduje się pobierania rumoszu z dna potoku Jastrząbka. Pojazdy samochodowe związane z obsługą budowy oraz maszyny budowlane przemieszczać się będą po wyznaczonych przez Wykonawcę Robót drogach technologicznych. Po zakończeniu budowy przewiduje się obsianie terenu trawą w miejscach, gdzie były wykonywane roboty ziemne.

Przedsięwzięcie samo w sobie nie generuje emisji do środowiska substancji lub energii.

Żeby zminimalizować ryzyko przedostania się surowców i materiałów używanych podczas prac budowlanych do wód gruntowych (np. powłok malarskich) przestrzeń w obrębie prowadzonych prac zostanie zabezpieczona. Ponadto przewiduje się zastosowanie takich materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Podczas prac budowlanych podstawowym źródłem emisji hałasu będą maszyny napędzane silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, ładowarki itp. Drugie źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy ręcznego sprzętu budowlanego, np. krótkotrwała praca młota pneumatycznego, itp. Roboty budowlane zostaną wykonane w jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej ilości sprzętu. Przewiduje się realizację robót w porze dziennej na jedną lub dwie zmiany. Zakłada się, że hałas będzie sporadyczny, podobny do hałasu na tego typu budowie.

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia przebiega droga powiatowa nr 1726K wraz z mostem na potoku Jastrząbka. Najbliższe zabudowania znajdują się około 50m od zasięgu planowanych robót. Nie przewiduje się kumulacji oddziaływania, z uwagi na brak informacji o planowanych nowych lub obecnie prowadzonych inwestycjach w pobliżu analizowanego terenu.

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt gminy Lanckorona – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz z art.75 ust. 4 ustawy powołanej na wstępie.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska, stwierdza się, że zarówno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje oddziaływania na środowisko w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Otrzymują:

1. P. Adam Stempniewicz ul. Gorlicka 71/3; 51-314 Wrocław

Adres do korespondencji ul. Jedności Narodowej 83; 50-262 Wrocław

2. Strony wg załącznika

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2