Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km”Znak: IR.6220.9.2017                                                                        Lanckorona dnia, 10 października 2017 roku

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257), art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r poz.1405) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 tj.)

po rozpatrzeniu wniosku

Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Sądelską Świniarsko 323, 33-395 Chełmiec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km”

p o s t a n a w i a m:

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km”.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Sądelską Świniarsko 323, 33-395 Chełmiec zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km”

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 tj.) planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii określonych organów.

W związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r poz.1405) Wójt Gminy Lanckorona wystąpił w dniu 13.09.2017r. do organów uzgadniających tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach z prośbą o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, pismem z dnia 22.09.2017r. znak: PSE/NS/NZ/432/87/4308/17 stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 25.09.2017 znak: OO.4240.1.376.2017.BaK stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Inwestycja obejmuje:

Zakres planowanych robót jest zlokalizowany w granicy istniejącego pasa drogowego. Inwestycja planowana jest do realizacji w ciągu drogi powiatowej nr 1707K od skrzyżowania z DP 1728K do granicy powiatu o długości ok. 2,1 km w obrębie Brody Gmina Kalwaria Zebrzydowska i ok. 5,4 km w obrębie Lanckorona i Skawinki Gmina Lanckorona.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: rozbudowę drogi powiatowej nr 1707K; przebudowę istniejących zjazdów; budowę chodnika

Droga powiatowa nr 1707K na przedmiotowym odcinku zostanie rozbudowana po istniejącej trasie. Parametry techniczne drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430 z późn. zm.).

Istniejące zagospodarowanie terenu

Aktualnie jezdnia DP 1707K posiada dwa pasy ruchu – po jednym w każdą stronę. Szerokość jezdni wynosi 5.5 – 6.8m. Wzdłuż drogi na części odcinka znajdują się obustronne pobocza, o szerokości od 0,5m do 1,5m oraz na części odcinka chodniki.

Wzdłuż drogi zlokalizowane są pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna.

Stan nawierzchni na całym odcinku jest zły. Wody opadowe z jezdni odprowadzane są powierzchniowo do istniejącej kanalizacji oraz rowów.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Nawierzchnię jezdni na całym odcinku rozbudowywanej drogi powiatowej stanowić będą warstwy asfaltowe.

Na całej długości przedmiotowego odcinka (w miejscach gdzie brak jest chodnika) projektuje się obustronne pobocza o szerokości 1,0m .

Przyjęto typowe nachylenie skarp nasypów i wykopów wartości 1:1,5.

Projektowane parametry techniczne drogi:

klasa techniczna drogi Z; nawierzchnia bitumiczna; kategoria ruchu KR3; obciążenie nawierzchni 100 kN/oś; szerokość jezdni min. 6,0m; szerokość pobocza 1,0m

Projektowana inwestycja będzie miała zapewnione odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz do rowów. Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne jezdni i poboczy.

Dla zapewnienia ciągłości ruchu na czas realizacji inwestycji zostanie zaprojektowany projekt tymczasowej organizacji ruchu na rozbudowywanej drodze.

Powierzchnia zajmowanego terenu zajęta pod inwestycję wyniesie ok. 26554 m2 (gmina Kalwaria Zebrzydowska) i ok. 81127m2 (Gmina Lanckorona) – rozbudowywana droga (jezdnia+zjazdy+skrzyżowania+chodniki+rowy).

Inwestycja zostanie wykonana w typowej technologii dla budownictwa drogowego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii oraz jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.

Roboty przygotowawcze – rozbiórka przy pomocy lekkiego i ciężkiego sprzętu do robót rozbiórkowych, transport materiałów z rozbiórki transportem kołowym. Usunięcie humusu z terenu drogi z zagospodarowaniem części nadającej się do ponownego wbudowania w ramach budowy i wywiezieniem pozostałej części poza teren inwestycji.

Budowa drogi – roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie wykonane zostaną przy użyciu typowego sprzętu takiego jak: koparki, spycharki, równiarki, walce drogowe, rozściełacze mas itp. Roboty wykończeniowe częściowo ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt gminy Lanckorona – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz z art.75 ust. 4 ustawy powołanej na wstępie.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska, stwierdza się, że zarówno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje oddziaływania na środowisko w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Otrzymują:

1. Agnieszka Sądelska Świniarsko 323, 33-395 Chełmiec.

2. Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

3. Sołtys wsi Lanckorona z prośbą o ogłoszenie

4. Sołtys wsi Skawinki z prośbą o ogłoszenie

5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2

3. Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice