Postanowienie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Znak: IR.6220.4.2016                                                                          Lanckorona dnia, 20 grudnia 2016 roku

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 tekst jednolity z dnia 2016.01.07 ze zmianami), art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 tj. z dnia 2016.03.16 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 tj. z dnia 2016.01.18)

po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Lanckorona, w imieniu której wystąpił pełnomocnik inż. Marek Brenneisen 33-300 Nowy Sącz ul. Batorego 56/30 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Lanckorona, gmina Lanckorona, powiat wadowicki, województwo małopolskie”

p o s t a n a w i a m:

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Lanckorona, gmina Lanckorona, powiat wadowicki, województwo małopolskie”.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Gminy Lanckorona, w imieniu której wystąpił pełnomocnik inż. Marek Brenneisen 33-300 Nowy Sącz ul. Batorego 56/30 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Lanckorona, gmina Lanckorona, powiat wadowicki, województwo małopolskie”

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 tj. z dnia 2016.01.18) planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii określonych organów.

W związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 tj. z dnia 2016.03.16 ze zmianami) Wójt Gminy Lanckorona wystąpił w dniu 18.10.2016r. do organów uzgadniających tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach z prośbą o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, postanowieniem z dnia 27.10.2016r. znak: PSE/NS/NZ/432/120/4869/16 stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 08.12.2016 znak: OO.4240.1.516.2016.ASł stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Inwestycja obejmuje: rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków łączna długość zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej z przyłączami to około 13,3 km wraz z sześcioma przepompowniami sieciowymi ścieków. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje też jeden budynek mieszkalny z przydomową indywidualną przepompownią ścieków i przewodem tłocznym włączonym do projektowanej kanalizacji sanitarnej. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej będzie w oparciu o trzy kolektory główne:

– kolektor główny nr 1 Ø200 PVC z dwoma przepompowniami ścieków prowadzony będzie w obrębie gruntów rolnych i łąk, a także przez podwórka i ogrody prywatnych posesji będzie obejmował budynki zlokalizowane na południowo-zachodnim stoku Góry Lanckorońskiej między innymi ul. 3 Maja, Osiedle 70lecia Niepodległości

– kolektor główny nr 2 Ø200 / Ø250 PVC z czterema przepompowniami ścieków oraz jedną przydomową przepompownią ścieków prowadzony będzie grawitacyjnie od granicy rejonu Działu Paleckiego w miejscowości Lanckorona wzdłuż drogi gminnej – po jej przekroczeniu pod drogą – poniżej istniejących zabudowań w obrębie gruntów rolnych i łąk a także przez podwórka i ogrody prywatnych posesji, następnie prowadzony będzie w terenie zabudowanym Pod Miastem i dalej w kierunku południowo-wschodnim stoku Góry Lanckorońskiej. Po przekroczeniu drogi powiatowej Lanckorona-Kopań-Jastrzębia wzdłuż budynków mieszkalnych. Końcowy odcinek trasy kolektora nr 2 prowadzony będzie w pasie drogi gminnej oraz w obrębie łąk z nachyleniem terenu w kierunku północno-wschodnim, po przekroczeniu potoku bez nazwy, dopływu Jastrząbki, przysiółek Knapówka w kierunku istniejącej oczyszczalni ścieków

– kolektor główny nr 3 Ø200 PVC prowadzony będzie wzdłuż drogi powiatowej Lanckorona-Jastrzębia dla bezpośredniego skanalizowania istniejących budynków zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej (ul. Konfederatów Barskich) nad drogą

Cała sieć projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami rewizyjnymi wykonana będzie w technologii PVC WAVIN gwarantując jej całkowitą szczelność.

Istniejąca kanalizacja sanitarna w Lanckoronie wykonana jest w technologii PVC WAVIN o długości 9,54 km Istniejąca oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o przepustowości 150 m3/dobę.

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt gminy Lanckorona – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz z art.75 ust. 4 ustawy powołanej na wstępie.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska, stwierdza się, że zarówno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje oddziaływania na środowisko w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje stronom zażalenie.

Otrzymują:
1. Gmina Lanckorona
2. pełnomocnik inż. Marek Brenneisen 33-300 Nowy Sącz ul. Batorego 56/30
3. Strony postępowania poprzez obwieszczenie (z prośbą o wywieszenie Sołtys wsi Lanckorona)
4. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, 34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2