OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ROZBUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Znak: IR.6220.1.2017                                                                                        Lanckorona, dnia 27 stycznia 2017 r

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Lanckorona, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 tj. z dnia 2016.03.16 ze zmianami)

zawiadamia,

że w dniu 27.01.2017r. na wniosek Gminy Lanckorona, w imieniu której wystąpił pełnomocnik inż. Marek Brenneisen 33-300 Nowy Sącz ul. Batorego 56/30 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Lanckorona, gmina Lanckorona, powiat wadowicki, województwo małopolskie”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona, pokój 9 w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1. Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Lanckorona

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lanckorona

3. Na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lanckorona

4. a/a