Decyzja środowiskowa w sprawie „Rozbiórki i budowy mostu na potoku Jastrząbka w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice w km 0+050 w miejscowości Izdebnik”

Znak: IR.6220.6.2017                                                                                                Lanckorona dnia, 21 grudnia 2017 roku

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257), art. 71 ust.2, art. 75 ust. 1 pkt.4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r poz.1405) po rozpatrzeniu wniosku Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice działającego przez pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza ul. Gorlicka 71/3; 51-314 Wrocław w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozebranie i budowa mostu na potoku Jastrząbka w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice w km 0+050 w miejscowości Izdebnik”

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Rozebranie i budowa mostu na potoku Jastrząbka w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice w km 0+050 w miejscowości Izdebnik” przy uwzględnieniu następujących warunków:

1. Planowane prace budowlane w obrębie koryta potoku Jastrząbka należy prowadzić etapowo, za pomocą grobli np.: w postaci wału kierującego, układanego w potoku ręcznie np. za pomocą worków z piaskiem. Po wykonaniu prac budowlanych w obrębie koryta potoku worki z piaskiem należy usunąć.

2. Roboty budowlane w obrębie koryta potoku Jastrząbka należy prowadzić w okresie niskiego stanu wód płynących potoku.

3. Podczas wykonywania prac budowlanych należy zagwarantować przepływ nienaruszalny (biologiczny), zapewniający utrzymanie warunków niezbędnych do bytowania ryb i innych organizmów żywych.

4. Prace związane z umocnieniem brzegów i dna w obrębie mostu należy prowadzić w okresie od początku lipca do końca września, tak aby nie zbiegały się z okresem migracji i tarła ryb występujących w potoku Jastrząbka.

5. Prace budowlane należy prowadzić w sposób maksymalnie ograniczający ewentualne mącenie wód w potoku – t.j.: unikania dłuższego niż 5 godzinne dziennie i maksymalnie 4 dni w tygodniu mącenia wód oraz prowadzenia prac z uwzględnieniem przerw pomiędzy kolejnymi mąceniami wody.

6. Prace budowlane związane z umocnieniem brzegów i dna należy prowadzić z brzegów, bez konieczności ingerencji w koryto potoku Jastrząbka.

7. Podczas prowadzenia prac związanych z rozbiórką istniejącego mostu, należy zabezpieczyć wody potoku Jastrząbka przed wpadaniem elementów pochodzących z prac rozbiórkowych (np. poprzez zastosowanie siatki zabezpieczającej, szczelny pomost itp.)

8. Podczas wykonywania betonowych elementów przęsła mostu, szczeliny pomiędzy deskowaniami należy odpowiednio uszczelnić, tak aby uniemożliwić dostanie się zaprawy cementowej lub mleczka do koryta potoku. Uszczelnienie to może zostać wykonane np. gipsem.

9. Prace związane z wycinką drzew i karczowaniem krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 15 października. W przypadku konieczności prowadzenia wycinki w okresie lęgowym, prace te należy prowadzić pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. W sytuacji występowania gatunków chronionych, gniazd ptasich lub budek lęgowych w obrębie drzew lub krzewów przeznaczonych do wycinki, prace należy wstrzymać w celu uzyskania decyzji derogacyjnej, zezwalającej na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków objętych ochroną.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice działającego przez pełnomocnika Pana Adama Stempniewicza ul. Gorlicka 71/3; 51-314 Wrocław zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozebranie i budowa mostu na potoku Jastrząbka w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice w km 0+050 w miejscowości Izdebnik”

Pismem znak:IR.6220.6.2017 z dnia 21.08.2017r. Wójt Gminy Lanckorona zawiadomił Strony o wszczęciu tego postępowania.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U.2016 poz. 71) planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii określonych organów.

W związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r poz.1405) Wójt Gminy Lanckorona wystąpił w dniu 21.08.2017r. do organów uzgadniających tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach z prośbą o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem znak OO.4240.1.351.2017.BM z dnia 19.09.2017r. (data wpływu 23.09.2017r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów. Po uzupełnieniu karty informacyjnej przedsięwzięcia, w dniu 08.11.2017r. otrzymano następujące opinie:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, pismem z dnia 05.09.2017r. znak: PSE/NS/NZ/432/77/3912/17 stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 07.11.2017r. znak: PSE/NS/NZ/432/114/5241/17 podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko;

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 23.11.2017 znak: OO.4240.1.351.2017.BM stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków jak w sentencji.

Przedsięwzięcie polega na rozebraniu starego mostu, który według ekspertyz w trybie pilnym wymaga znacznych zabiegów renowacyjnych, a następnie w jego miejscu skonstruowanie nowego. Nowy obiekt mostowy będzie spełniał aktualne normy dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo eksploatacji obiektu.

Lokalizacja: województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Lanckorona, obręb Izdebnik: 2949/2, 2935/2, 2936/2, 5248, 5249, 2938/2, 2948/2, 5297/1, 3101/9.

Częstotliwość oddziaływania: budowa obiektu – oddziaływanie jednorazowe, przez okres wykonania obiektu, użytkowanie obiektu – trwałe, przez cały okres eksploatacji.

W rejonie inwestycji nie znajdują się żadne inne obiekty, prócz drogi powiatowej nr 1726 Izdebnik – Sułkowice. Najbliższe budynki jednorodzinne znajdują się w odległości ok 50m.

Projektowany most zajmować będzie ok. 160 m 2 powierzchni nieruchomości. Planuje się wykonanie nowego mostu w miejscu istniejącego, który zostanie wcześniej rozebrany. Nowa konstrukcja będzie szersza niż obecna, dlatego nieznacznie zajmie skarpy koryta rzecznego przylegające do aktualnego mostu. Skarpy porośnięte są trawami. Inwestycja wymaga wycinki drzew (2 szt.). Obszar inwestycji był już wcześniej przekształcony przez działalność człowieka. Do wykonania prac planuje się użyć typowych dla podobnych przedsięwzięć sprzętów budowlanych, takich jak: samochody transportowe, koparko-ładowarki, młoty pneumatyczne oraz drobny sprzęt budowlany. Inwestycja nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Nie doprowadzi do zmiany stanu wód.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zakłada się ochronę środowiska w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia poprzez zastosowanie: ograniczania czasu pracy sprzętu bez użycia w celu zminimalizowania emisji niezorganizowanych; zachowania należytego porządku na placu budowy i sukcesywnym sprzątaniu odpadów poddawanych recyklingowi lub wtórnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety itp.); maksymalnego wykorzystania odpadów sypkich powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Projekt zakłada, że ziemia z prac ziemnych zostanie ponownie wbudowana w skarpy i nasypy. Gruz z rozbiórki zostanie dostarczony na składowisko odpadów. Wobec powyższego nie projektuje się tymczasowych magazynów odpadów. Projekt cechuje się całkowitym wykorzystaniem wtórnym odpadów. Przyjęcia takiego harmonogramu prac, aby nie nakładały i sumowały się uciążliwości pochodzące z kilku źródeł. Przewiduje się, że wbudowane elementy będą zabezpieczone antykorozyjnie poza terenem robót. Nie przewiduje się robót malarskich na obiekcie.

Zabezpieczenie i właściwe oznakowanie placu budowy i wyjazdów z niego. Zastosowanie się do okresu ochronnego ryb. Przedmiotowa inwestycja zapewniać będzie swobodę migracji zwierząt na każdym etapie budowy oraz podczas eksploatacji przedmiotowego mostu oraz drogi. W ramach robót budowlanych nie przewiduje się pobierania rumoszu z dna potoku Jastrząbka. Pojazdy samochodowe związane z obsługą budowy oraz maszyny budowlane przemieszczać się będą po wyznaczonych przez Wykonawcę Robót drogach technologicznych. Po zakończeniu budowy przewiduje się obsianie terenu trawą w miejscach, gdzie były wykonywane roboty ziemne.

Przedsięwzięcie samo w sobie nie generuje emisji do środowiska substancji lub energii.

Żeby zminimalizować ryzyko przedostania się surowców i materiałów używanych podczas prac budowlanych do wód gruntowych (np. powłok malarskich) przestrzeń w obrębie prowadzonych prac zostanie zabezpieczona. Ponadto przewiduje się zastosowanie takich materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Podczas prac budowlanych podstawowym źródłem emisji hałasu będą maszyny napędzane silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, ładowarki itp. Drugie źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy ręcznego sprzętu budowlanego, np. krótkotrwała praca młota pneumatycznego, itp. Roboty budowlane zostaną wykonane w jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej ilości sprzętu. Przewiduje się realizację robót w porze dziennej na jedną lub dwie zmiany. Zakłada się, że hałas będzie sporadyczny, podobny do hałasu na tego typu budowie.

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia przebiega droga powiatowa nr 1726K wraz z mostem na potoku Jastrząbka. Najbliższe zabudowania znajdują się około 50m od zasięgu planowanych robót. Nie przewiduje się kumulacji oddziaływania, z uwagi na brak informacji o planowanych nowych lub obecnie prowadzonych inwestycjach w pobliżu analizowanego terenu.

Wójt Gminy Lanckorona zawiadomił Strony, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona, na stronie internetowej Gminy Lanckorona.

Do Urzędu Gminy Lanckorona nie wpłynęły żadne uwagi w tej sprawie.

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obszar planowanego przedsięwzięcia jest położony poza obszarem podlegającym ochronie Natura 2000. Ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływania na obszar Natura 2000 i obszar chronionego krajobrazu.

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Lanckorona – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz z art.75 ust. 4 ustawy powołanej na wstępie.

Wydając niniejszą decyzję wzięto pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii uzyskanych w trakcie prowadzonego postępowania oraz uwarunkowania wyszczególnione w art. 63 w/w ustawy, takie jak rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem jego  skali i  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się ich oddziaływań,  wielkości zajmowanego terenu oraz wykorzystywania zasobów naturalnych,  emisji i występowania innych uciążliwości,  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, a także jego położenia względem obszarów wrażliwych i cennych przyrodniczo. Przeanalizowano również wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska, stwierdza się, że zarówno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje oddziaływania na środowisko w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lanckorona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72, ust. 1, pkt 1. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. P. Adam Stempniewicz ul. Gorlicka 71/3; 51-314 Wrocław

Adres do korespondencji ul. Jedności Narodowej 83; 50-262 Wrocław

2. Strony postępowania

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2

3. Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 WadowiceZałącznik do decyzji znak IR.6220.6.2017 z dnia 21.12.2017

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Rozebranie i budowa mostu na potoku Jastrząbka w ciągu drogi powiatowej nr 1726K Izdebnik – Sułkowice w km 0+050 w miejscowości Izdebnik”

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Starostwo Powiatowe w Wadowicach

ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie polega na rozebraniu starego mostu, który według ekspertyz w trybie pilnym wymaga znacznych zabiegów renowacyjnych, a następnie w jego miejscu skonstruowanie nowego. Nowy obiekt mostowy będzie spełniał aktualne normy dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo eksploatacji obiektu.

Lokalizacja: województwo małopolskie, powiat wadowicki, gmina Lanckorona, obręb Izdebnik: 2949/2, 2935/2, 2936/2, 5248, 5249, 2938/2, 2948/2, 5297/1, 3101/9.

Istniejące zagospodarowanie terenu

W rejonie inwestycji nie znajdują się żadne inne obiekty, prócz drogi powiatowej nr 1726 Izdebnik – Sułkowice. Najbliższe budynki jednorodzinne znajdują się w odległości ok 50m.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Planuje się wykonanie nowego mostu w miejscu istniejącego, który zostanie wcześniej rozebrany. Nowa konstrukcja będzie szersza niż obecna, dlatego nieznacznie zajmie skarpy koryta rzecznego przylegające do aktualnego mostu.

Powierzchnia zajmowanego terenu oraz obiektu budowlanego, sposób jego dotychczasowego wykorzystania i pokrycie szatą roślinną

Projektowany most zajmować będzie ok. 160 m 2 powierzchni nieruchomości. Skarpy porośnięte są trawami. Inwestycja wymaga wycinki drzew (2 szt.). Obszar inwestycji był już wcześniej przekształcony przez działalność człowieka. Do wykonania prac planuje się użyć typowych dla podobnych przedsięwzięć sprzętów budowlanych, takich jak: samochody transportowe, koparko-ładowarki, młoty pneumatyczne oraz drobny sprzęt budowlany. Inwestycja nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Nie doprowadzi do zmiany stanu wód.

Rodzaj technologii i rozwiązania chroniące środowisko – na etapie realizacji:

Do wykonania prac planuje się użyć typowych dla podobnych przedsięwzięć sprzętów budowlanych, takich jak: samochody transportowe, koparko-ładowarki, młoty pneumatyczne oraz drobny sprzęt budowlany. Inwestycja nie ma wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Nie doprowadzi do zmiany stanu wód.

Podczas realizacji przedsięwzięcia zakłada się ochronę środowiska w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia poprzez zastosowanie: ograniczania czasu pracy sprzętu bez użycia w celu zminimalizowania emisji niezorganizowanych; zachowania należytego porządku na placu budowy i sukcesywnym sprzątaniu odpadów poddawanych recyklingowi lub wtórnemu wykorzystaniu (nieliczne opakowania, palety itp.); maksymalnego wykorzystania odpadów sypkich powstających w trakcie realizacji przedsięwzięcia. Projekt zakłada, że ziemia z prac ziemnych zostanie ponownie wbudowana w skarpy i nasypy. Gruz z rozbiórki zostanie dostarczony na składowisko odpadów. Wobec powyższego nie projektuje się tymczasowych magazynów odpadów. Projekt cechuje się całkowitym wykorzystaniem wtórnym odpadów. Przyjęcia takiego harmonogramu prac, aby nie nakładały i sumowały się uciążliwości pochodzące z kilku źródeł; Przewiduje się, że wbudowane elementy będą zabezpieczone antykorozyjnie poza terenem robót. Nie przewiduje się robót malarskich na obiekcie.

Zabezpieczenie i właściwe oznakowanie placu budowy i wyjazdów z niego. Zastosowanie się do okresu ochronnego ryb. Przedmiotowa inwestycja zapewniać będzie swobodę migracji zwierząt na każdym etapie budowy oraz podczas eksploatacji przedmiotowego mostu oraz drogi. W ramach robót budowlanych nie przewiduje się pobierania rumoszu z dna potoku Jastrząbka. Pojazdy samochodowe związane z obsługą budowy oraz maszyny budowlane przemieszczać się będą po wyznaczonych przez Wykonawcę Robót drogach technologicznych. Po zakończeniu budowy przewiduje się obsianie terenu trawą w miejscach, gdzie były wykonywane roboty ziemne.

Przedsięwzięcie samo w sobie nie generuje emisji do środowiska substancji lub energii.

Żeby zminimalizować ryzyko przedostania się surowców i materiałów używanych podczas prac budowlanych do wód gruntowych (np. powłok malarskich) przestrzeń w obrębie prowadzonych prac zostanie zabezpieczona. Ponadto przewiduje się zastosowanie takich materiałów, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Podczas prac budowlanych podstawowym źródłem emisji hałasu będą maszyny napędzane silnikami spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, ładowarki itp. Drugie źródło emisji hałasu to dźwięki od pracy ręcznego sprzętu budowlanego, np. krótkotrwała praca młota pneumatycznego, itp. Roboty budowlane zostaną wykonane w jak najkrótszym czasie, przy wykorzystaniu optymalnej ilości sprzętu. Przewiduje się realizację robót w porze dziennej na jedną lub dwie zmiany. Zakłada się, że hałas będzie sporadyczny, podobny do hałasu na tego typu budowie.

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia przebiega droga powiatowa nr 1726K wraz z mostem na potoku Jastrząbka. Najbliższe zabudowania znajdują się około 50m od zasięgu planowanych robót. Nie przewiduje się kumulacji oddziaływania, z uwagi na brak informacji o planowanych nowych lub obecnie prowadzonych inwestycjach w pobliżu analizowanego terenu.