Decyzja środowiskowa – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km”

Lanckorona dnia, 13 listopada 2017 roku

Znak: IR.6220.9.2017

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257), art. 71 ust.2, art. 75 ust. 1 pkt.4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r poz.1405) po rozpatrzeniu wniosku Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Sądelską Świniarsko 323, 33-395 Chełmiecw sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km”

orzekam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km”.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice działającego przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Sądelską Świniarsko 323, 33-395 Chełmieczostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowie drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km”

Pismem znak:IR.6220.9.2017 z dnia 13.09.2017r. Wójt Gminy Lanckorona zawiadomił Strony o wszczęciu tego postępowania.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2016.71 tj. z dnia 2016.01.18) planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii określonych organów.

W związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r poz.1405) Wójt Gminy Lanckorona wystąpił w dniu 13.09.2017r. do organów uzgadniających tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach z prośbą o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z tym:

  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach, pismem z dnia 22.09.2017r. znak: PSE/NS/NZ/432/87/4308/17 stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,

  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 25.09.2017 znak: OO.4240.1.376.2017.BaK stwierdził, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Lanckorona zawiadomił Strony, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Projekt niniejszej decyzji został uzgodniony z Burmistrzem Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie zostało zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Lanckorona, Urzędu Miasta Kalwaria Zebrzydowska na stronie internetowej Gminy Lanckorona i Miasta i Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Do Urzędu Gminy Lanckorona nie wpłynęły żadne uwagi w tej sprawie.

Inwestycja obejmuje:

Zakres planowanych robót jest zlokalizowany w granicy istniejącego pasa drogowego. Inwestycja planowana jest do realizacji w ciągu drogi powiatowej nr 1707K od skrzyżowania z DP 1728K do granicy powiatu o długości ok. 2,1 km w obrębie Brody Gmina Kalwaria Zebrzydowska i ok. 5,4 km w obrębie Lanckorona i Skawinki Gmina Lanckorona.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje: rozbudowę drogi powiatowej nr 1707K; przebudowę istniejących zjazdów; budowę chodnika

Droga powiatowa nr 1707K na przedmiotowym odcinku zostanie rozbudowana po istniejącej trasie. Parametry techniczne drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430 z późn. zm.).

Istniejące zagospodarowanie terenu

Aktualnie jezdnia DP 1707K posiada dwa pasy ruchu – po jednym w każdą stronę. Szerokość jezdni wynosi 5.5 – 6.8m. Wzdłuż drogi na części odcinka znajdują się obustronne pobocza, o szerokości od 0,5m do 1,5m oraz na części odcinka chodniki.

Wzdłuż drogi zlokalizowane są pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna.

Stan nawierzchni na całym odcinku jest zły. Wody opadowe z jezdni odprowadzane są powierzchniowo do istniejącej kanalizacji oraz rowów.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Nawierzchnię jezdni na całym odcinku rozbudowywanej drogi powiatowej stanowić będą warstwy asfaltowe.

Na całej długości przedmiotowego odcinka (w miejscach gdzie brak jest chodnika) projektuje się obustronne pobocza o szerokości 1,0m .

Przyjęto typowe nachylenie skarp nasypów i wykopów wartości 1:1,5.

Projektowane parametry techniczne drogi:

klasa techniczna drogi Z; nawierzchnia bitumiczna; kategoria ruchu KR3; obciążenie nawierzchni 100 kN/oś; szerokość jezdni min. 6,0m; szerokość pobocza 1,0m

Projektowana inwestycja będzie miała zapewnione odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz do rowów. Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne jezdni i poboczy.

Dla zapewnienia ciągłości ruchu na czas realizacji inwestycji zostanie zaprojektowany projekt tymczasowej organizacji ruchu na rozbudowywanej drodze.

Powierzchnia zajmowanego terenu zajęta pod inwestycję wyniesie ok. 26554 m2 (gmina Kalwaria Zebrzydowska) i ok. 81127m2 (Gmina Lanckorona) – rozbudowywana droga (jezdnia+zjazdy+skrzyżowania+chodniki+rowy).

Inwestycja zostanie wykonana w typowej technologii dla budownictwa drogowego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii oraz jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.

Roboty przygotowawcze – rozbiórka przy pomocy lekkiego i ciężkiego sprzętu do robót rozbiórkowych, transport materiałów z rozbiórki transportem kołowym. Usunięcie humusu z terenu drogi z zagospodarowaniem części nadającej się do ponownego wbudowania w ramach budowy i wywiezieniem pozostałej części poza teren inwestycji.

Budowa drogi – roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie wykonane zostaną przy użyciu typowego sprzętu takiego jak: koparki, spycharki, równiarki, walce drogowe, rozściełacze mas itp. Roboty wykończeniowe częściowo ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Obszar planowanego przedsięwzięcia jest położony poza obszarem podlegającym ochronie Natura 2000. Ze względu na rodzaj i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływania na obszar Natura 2000 i obszar chronionego krajobrazu.

Organem kompetentnym do wydania decyzji środowiskowej w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Lanckorona – zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz z art.75 ust. 4 ustawy powołanej na wstępie.

Wydając niniejszą decyzję wzięto pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii uzyskanych w trakcie prowadzonego postępowania oraz uwarunkowania wyszczególnione w art. 63 w/w ustawy, takie jak rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem jego  skali i  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się ich oddziaływań,  wielkości zajmowanego terenu oraz wykorzystywania zasobów naturalnych,  emisji i występowania innych uciążliwości,  ryzyka wystąpienia poważnej awarii, a także jego położenia względem obszarów wrażliwych i cennych przyrodniczo. Przeanalizowano również wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowiska, stwierdza się, że zarówno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie spowoduje oddziaływania na środowisko w zakresie wymagającym jego analizy w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lanckorona w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72, ust. 1, pkt 1. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Agnieszka Sądelska Świniarsko 323, 33-395 Chełmiec.

2. Burmistrz Miasta Kalwaria Zebrzydowska ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

3. Sołtys wsi Lanckorona z prośbą o ogłoszenie

4. Sołtys wsi Skawinki z prośbą o ogłoszenie

5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie

Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Teatralna 2

3. Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2; 34-100 Wadowice


Załącznik do decyzji znak IR.6220.9.2017 z dnia 13.11.2017

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza na odc. od skrzyżowania z DK 52 do granicy powiatu na długości ok.7,5 km”

Inwestorem przedsięwzięcia jest:

Starostwo Powiatowe w Wadowicach

ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1707 K Brody – Palcza.

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397 ze zm.).

Planowany zakres przedsięwzięcia obejmuje: rozbudowę drogi powiatowej nr 1707K; przebudowę istniejących zjazdów; budowę chodnika

Droga powiatowa nr 1707K na przedmiotowym odcinku zostanie rozbudowana po istniejącej trasie. Parametry techniczne drogi przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.nr 43 poz. 430 z późn. zm.).

Istniejące zagospodarowanie terenu

Aktualnie jezdnia DP 1707K posiada dwa pasy ruchu – po jednym w każdą stronę. Szerokość jezdni wynosi 5.5 – 6.8m. Wzdłuż drogi na części odcinka znajdują się obustronne pobocza, o szerokości od 0,5m do 1,5m oraz na części odcinka chodniki.

Wzdłuż drogi zlokalizowane są pola uprawne oraz zabudowa jednorodzinna.

Stan nawierzchni na całym odcinku jest zły.

Wody opadowe z jezdni odprowadzane są powierzchniowo do istniejącej kanalizacji oraz rowów.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Nawierzchnię jezdni na całym odcinku rozbudowywanej drogi powiatowej stanowić będą warstwy asfaltowe.

Na całej długości przedmiotowego odcinka (w miejscach gdzie brak jest chodnika) projektuje się obustronne pobocza o szerokości 1,0m .

Przyjęto typowe nachylenie skarp nasypów i wykopów wartości 1:1,5.

Projektowane parametry techniczne drogi:

klasa techniczna drogi Z

nawierzchnia bitumiczna

kategoria ruchu KR3

obciążenie nawierzchni 100 kN/oś

szerokość jezdni min. 6,0m

szerokość pobocza 1,0m

Projektowana inwestycja będzie miała zapewnione odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz do rowów. Odwodnienie powierzchniowe zostanie zapewnione przez ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne jezdni i poboczy.

Dla zapewnienia ciągłości ruchu na czas realizacji inwestycji zostanie zaprojektowany projekt tymczasowej organizacji ruchu na rozbudowywanej drodze.

Powierzchnia zajmowanego terenu oraz obiektu budowlanego, sposób jego dotychczasowego wykorzystania i pokrycie szatą roślinną

Powierzchnia zajmowanego terenu

Powierzchnia zajęta pod inwestycję wyniesie ok. 81127m2:

rozbudowywana droga (jezdnia+zjazdy+skrzyżowania+chodniki+rowy)

Sposób dotychczasowego wykorzystania terenu i obiektów budowlanych.

Obecnie na przedmiotowym obszarze znajduje się droga powiatowa nr 1707K. Droga stanowi połączenie Drogi Krajowej nr 52 z DW 956.

Pokrycie szatą roślinną

Obszar inwestycji pokryty jest roślinnością trawiastą, krzewami i drzewami.

Rodzaj technologii:

Inwestycja zostanie wykonana w typowej technologii dla budownictwa drogowego, przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną wykonane z zastosowaniem najlepszej dostępnej technologii oraz jak najmniej uciążliwej dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska.

Roboty przygotowawcze – rozbiórka przy pomocy lekkiego i ciężkiego sprzętu do robót rozbiórkowych, transport materiałów z rozbiórki transportem kołowym. Usunięcie humusu z terenu drogi z zagospodarowaniem części nadającej się do ponownego wbudowania w ramach budowy i wywiezieniem pozostałej części poza teren inwestycji.

Budowa drogi – roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie wykonane zostaną przy użyciu typowego sprzętu takiego jak: koparki, spycharki, równiarki, walce drogowe, rozściełacze mas itp. Roboty wykończeniowe częściowo ręcznie przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

Rozwiązania chroniące środowisko – Na etapie realizacji:

Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne:

Na etapie prowadzenia prac budowlanych występować będą okresowe uciążliwości związane z emisją substancji zanieczyszczających, pochodzących ze spalania w silnikach spalinowych samochodów, pojazdów i maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Podczas wykonywania prac ziemnych może wystąpić również pylenie.

Wspomniane wyżej uciążliwości będą miały charakter tymczasowy. Ich możliwe ograniczenie do minimum zrealizowane zostanie poprzez odpowiednie prowadzenie robót, lokalizację zaplecza budowy oraz odpowiedni harmonogram prac.

Oddziaływanie akustyczne:

Na etapie prowadzenia prac inwestycyjnych negatywne oddziaływania mogą wynikać z pogorszenia warunków akustycznych związanych z pracą środków transportu, maszyn drogowych i sprzętu ciężkiego (koparki, spycharki, walce drogowe i rozściełacze asfaltu).

Niekorzystne oddziaływania, jakie mogą wystąpić głównie w okresie realizacji przedsięwzięcia to hałas przekraczający dopuszczalne normy, dlatego prace w pobliżu obszarów zamieszkanych tj. na początku opracowania będą prowadzone w godzinach od 6.00 do 22.00 Ograniczenie emisji hałasu do środowiska jest możliwe przy zastosowaniu nowoczesnych i sprawnych maszyn. Ewentualne przekroczenie dopuszczalnego poziomu będzie miało charakter tymczasowy i będzie związane jedynie z prowadzonymi pracami budowlanymi.

Oddziaływanie na wody powierzchniowe, podziemne, oraz środowisko wodno-gruntowe.

Zanieczyszczenie wód i gleb w czasie wykonywania prac budowlanych może nastąpić w wyniku: wycieku substancji z niewłaściwie ulokowanych i niezabezpieczonych zbiorników oraz wadliwych maszyn, urządzeń i samochodów przenikania szkodliwych substancji do gleb, wód powierzchniowych i podziemnych na skutek niewłaściwego składowania materiałów budowlanych lub podczas wykonywania robót, a także na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiałów, opakowań lub odpadów z rozbiórki. Wymienione wyżej sytuacje nie będą miały miejsca przy odpowiednim nadzorze i porządku na placu budowy. Prace wykonywane będą urządzeniami i maszynami posiadającymi szczelne układy napędowe
i hydrauliczne, celem nie dopuszczenia do skażenia terenów oraz wód substancjami ropopochodnymi.

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi oraz na glebę

Na terenie budowy będą miały miejsce bezpośrednie mechaniczne przekształcenia środowiska, powierzchni terenu i gleby. Realizacja projektowanej inwestycji przyczyni się do: wzmożonego ruchu ciężkiego sprzętu budowlanego; naruszenia struktury gleby i zmiany jej cech na skutek wykonania wykopów i nasypów; zwiększenia podatności gleby na erozję na skutek zdjęcia wierzchniej warstwy humusu przed wykonaniem nasypów; czasowego zajęcia terenu pod zaplecza budowy.

W związku z powyższym miejsca parkingowe i trasy przejazdu sprzętu budowlanego zostaną wyznaczone w miejscach o możliwie najniższych walorach przyrodniczych. Roboty ziemne i ruchy pojazdów zostaną ograniczone tylko do niezbędnych.

Zaburzenia środowiskowe w aspekcie przekształceń powierzchni ziemi będą miały charakter przejściowy, do czasu zakończenia prac budowlanych. Są one nie do uniknięcia przy realizacji tego typu inwestycji.

Odpady

Odpady, które powstaną podczas realizacji inwestycji zaliczane wg katalogu odpadów do grupy 17 (DzU. 2014r., poz. 1923 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów) będą magazynowane w specjalnie wyznaczonych miejscach oraz odpowiednio segregowane, a następnie ponownie wykorzystywane lub utylizowane wg obowiązującej Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013, poz. 21 z późn. zm.). Prowadzona będzie racjonalna i oszczędna gospodarka materiałami budowlanymi w celu zminimalizowania ilości wytwarzanych odpadów; odpady z prac rozbiórkowych i budowlanych oraz odpady opakowaniowe będą selektywnie zbierane i magazynowane, a następnie przekazywane do odzysku bądź unieszkodliwienia

Wpływ na florę i faunę

W trakcie prac budowlanych nie przewiduje się wycinki drzew.

Drzewa zlokalizowane w pobliżu wykonywanych prac budowlanych, będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Ewentualne punktowe ograniczenie drożności korytarzy ekologicznych na etapie realizacji obiektu, będzie minimalizowane poprzez realizację prac wyłącznie w porze dziennej od 6:00-22:00.

Wody opadowe z chodników i jezdni zostaną odprowadzone powierzchniowo do istniejącej oraz projektowanej kanalizacji deszczowej złożonej ze studzienek ściekowych (wyposażonych we wpust deszczowy i osadnik) oraz studni rewizyjnych połączonych rurami kanałowymi. Nie projektuje się żadnych dodatkowych urządzeń podczyszczających.

Wody opadowe spływające z jezdni w całości zostaną wprowadzone do środowiska zgodnie z art. 21 ust 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Przewidywany poziom emisji hałasu

W trakcie trwania prac budowlanych mogą wystąpić okresowe przekroczenia norm hałasu związane z pracą maszyn i urządzeń oraz ciężkiego sprzętu budowlanego, jednakże wpływ ten będzie miał charakter krótkotrwały i będzie charakteryzował się niskim poziomem uciążliwości. Na etapie eksploatacji poziom hałasu od ruchu komunikacyjnego zostanie zredukowany w porównaniu z obecnym ponieważ realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na płynność ruchu pojazdów. Natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku drogi wynosiło około 1940 pojazdów ogółem/dobę w 2017r.

Ze względu na natężenie ruchu na omawianym odcinku drogi inwestycja na etapie eksploatacji nie będzie oddziaływać akustycznie na tereny chronione. Nie przewiduje się konieczności zastosowania środków ochrony akustycznej.

Przewidywana emisja do powietrza zanieczyszczeń gazowo-pyłowych

W związku z natężeniem ruchu na przedmiotowym odcinku drogi inwestycja w fazie eksploatacji nie będzie wpływać na obecny stan powietrza. Na etapie realizacji inwestycji mogą występować okresowe uciążliwości związane z emisją substancji zanieczyszczających, pochodzących ze spalania w silnikach spalinowych samochodów, pojazdów i maszyn wykorzystywanych w pracach budowlanych. Podczas wykonywania prac ziemnych może wystąpić również pylenie. Wspomniane uciążliwości będą miały charakter tymczasowy, bez wpływu na aktualny stan powietrza w rejonie inwestycji.

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie wystąpi trans graniczne oddziaływanie na środowisko ze względu na odległość, skalę oraz charakter inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na obszar chroniony. Przebudowa nie spowoduje niekorzystnych zmian w obszarze chronionym, a poprawa płynności ruchu zmniejszy hałas i emisję zanieczyszczeń do środowiska.

W rejonie planowanego do realizacji przedsięwzięcia, nie stwierdzono występowania gatunków roślin objętych ochroną gatunkową, wyznaczonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r, w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Nie stwierdzono również stanowisk roślin zagrożonych wyginięciem oraz gatunków roślin wpisanych do czerwonych ksiąg gatunków zagrożonych.

Na przedmiotowym obszarze w zasięgu oddziaływania inwestycji występuje tylko zabudowa jednorodzinna i gospodarstwa rolne. Nie przewiduje się budowy obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja będzie obejmować budowę chodnika przy istniejącej drodze oraz przebudowę istniejącej drogi w celu poprawy jej parametrów użytkowych. Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać poza przewidywany obszar.