Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Lanckorona o 1 stycznia 2020r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi:
– W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę wyższą w wysokości 30,00 zł od osoby zamieszkującą daną nieruchomość,
– W przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny ustala się stawkę w wysokości 14,00 zł od osoby zamieszkującą daną nieruchomość.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uiścić w kasie Urzędu Gminy Lanckorona albo przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lanckorona nr konta:

Bank Spółdzielczy Kalwaria Zebrzydowska 79 8119 0001 0000 0547 2000 0090
z dopiskiem opłata za odpady komunalne oraz dokładnym adresem nieruchomości, którego dotyczy opłata.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania do 14 dnia każdego miesiąca.

 

Worki można zakupić w dowolnie wybranym miejscu lub w Gminnym Zakładzie Budżetowym.
Worki mają być z folii polietylenowej LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów – jak dotychczas.