Aktualności
Nielegalne używanie wzmacniaczy telefonii komórkowej

Zdecydowana większość z nas używa telefonu komórkowego. Niestety nie zawsze udaje się zrealizować połączenie z innym użytkownikiem lub jakość połączenia jest niewystarczająca do przeprowadzenia rozmowy. Należy także pamiętać, że telefon komórkowy nie jest telefonem stacjonarnym i nie ma gwarancji, że będzie działał w pomieszczeniach zamkniętych. Problem taki szczególnie pojawia się w budynkach pokrytych blachą, blaszanych halach produkcyjnych, w przyziemiach budynków i innych miejscach, które powodują wytłumienie fali elektromagnetycznej.

 

Przy zawieraniu umowy z operatorem nie zawsze zostajemy wystarczająco poinformowani o rzeczywistym zasięgu sieci komórkowej w rejonie naszego miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, a przedstawiane przez operatora mapy zasięgu są jedynie teoretyczne i dotyczą zasięgu w przestrzeni otwartej. Abonenci mający kłopoty z jakością świadczonych usług powinni zgłosić ten fakt u swoich operatorów telekomunikacyjnych.

 

Najczęstszą przyczyną uniemożliwiającą skuteczne korzystanie z telefonii komórkowej jest niewystarczający poziom sygnału sieci komórkowej. Najprostszym sposobem na podniesienie poziomu sygnału sieci komórkowej jest samodzielne zamontowanie i używanie wzmacniacza (tzw. repetera), jednakże używanie takiego urządzenia jest nielegalne. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. póz. 1954 z późn. zm.) zwanej dalej „Prawo telekomunikacyjne”, wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej jest urządzeniem radiowym. Używanie urządzenia radiowego wymaga, zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym, posiadania pozwolenia radiowego.

 

Należy podkreślić, że wzmacniacz sygnału telefonii komórkowej, może być używany wyłącznie przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego posiadającego ogólnopolską rezerwację częstotliwości, wykorzystywanych do świadczenia usług za pośrednictwem stacji bazowych. Ponadto, zgodnie z art. 208 ust.1 Prawa telekomunikacyjnego:

  1. Kto bez wymaganego pozwolenia używa urządzenia radiowego nadawczego lub nadawczo- odbiorczego, podlega karze grzywny w wysokości do 1000 złotych.
  2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. l działa w sposób uporczywy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.