Aktualności
Mecenat Małopolski – I edycja 2022

 

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza pierwszy w 2022 roku konkurs na realizację zadań z dziedziny kultury. O wsparcie finansowe mogą starać się m.in. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia czy spółdzielnie socjalne, które organizują wydarzenia kulturalne, wspierające tożsamość lokalną i regionalną, promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych z Małopolski.

Wydarzenia organizowane w ramach Mecenatu Małopolski w niezwykle bogaty sposób wypełniają kalendarz imprez w całym naszym regionie. Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie i korzystania z wsparcia finansowego województwa – mówi Iwona Gibas z zarządu województwa małopolskiego.

Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ramach konkursu wspierane będą zadania wzbogacające ofertę kulturalną Małopolski poprzez:

 • realizację działań kulturalnych, animacyjnych, artystycznych oraz chroniących dziedzictwo kulturalne Małopolski, takich jak np. koncerty, wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy,
 • rozwijające kompetencje kulturowe mieszkańców Małopolski poprzez edukację kulturalną i animację kultury,
 • polegające na przygotowaniu i prezentacji wydarzeń artystycznych mogących mieć wpływ na promocję kultury Małopolski zarówno w kraju, jak i za granicą,
 • utrzymujące tożsamość lokalną i regionalną szczególnie poprzez wspieranie folkloru i tradycyjnych zespołów muzycznych i orkiestr, z wyłączeniem zakupu strojów regionalnych,
 • zachowujące i utrwalające w formie cyfrowej zasoby dziedzictwa kulturowego,
 • promujące kulturę i tradycje mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących Małopolskę,
 • zachęcające do aktywnego i twórczego udziału w kulturze i tworzenia treści kulturowych
 • wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • upowszechniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP.

Na realizację zadań wybranych w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski – I edycja” zaplanowano środki finansowe w wysokości 1 mln 800 tys. zł.

 

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 20% wszystkich kosztów realizacji zadania, natomiast poziom kosztów administracyjnych nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wszystkich kosztów realizacji zadania publicznego. Maksymalny koszt wsparcia finansowego nie może przekroczyć 50 tys. zł.

 

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

 • wersję elektroniczną oferty należy złożyć za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie internetowej małopolskiego generatora eNGO w terminie do 31 stycznia 2022 roku do godz. 23.59.
 • wersję papierową wygenerowaną z systemu oferent zobowiązany jest w terminie do 1 lutego 2022 roku do godz. 16.00 dostarczyć do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wersji elektronicznej w systemie oraz dokumentów do siedziby urzędu.

Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały niezwłocznie po dokonaniu formalnej i merytorycznej oceny ofert.

 

Regulamin konkursu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej.