Aktualności
Małopolska walczy z suszą

 

Od wielu lat obserwujemy zmiany klimatu. Wzrasta temperatura powietrza, doskwierają nam upały, susze oraz inne ekstremalne zjawiska pogodowe.

 

Susza jest jednym z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych oddziałujących na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W czasie pogody „suchej”, następuje zaburzenie ekosystemu rzek i ograniczenie możliwości rozwoju roślinności, co generuje niekorzystny dla zdrowia mikroklimat i pogarsza warunki życia mieszkańców.

 

Do konsekwencji postępujących zmian klimatycznych należą:

  • wzrost eutrofizacji wód,
  • nierównomierny rozkład opadów w czasie wegetacji (więcej dni bezdeszczowych i bezśnieżnych; więcej dni z intensywnym opadem – gwałtowne powodzie i długotrwałe susze),
  • zmniejszenie okresu zalegania okrywy śnieżnej (wymarzanie roślin), zwiększenie parowania i w konsekwencji wzrost deficytu wilgoci w glebie oraz generalny spadek zasobów wodnych,
  • ogólny wzrost temperatury (zmniejszenie liczby dni zimnych i nocy mroźnych; wzrost częstości występowania okresów gorąca i fal upałów),
  • większe narażenie roślin na przymrozki wiosenne (z uwagi na przyspieszenie wzrostu roślin wiosną i wcześniejsze wejście w proces kwitnienia) – stąd konieczność stosowania osłon,
  • presja gatunków obcych i inwazyjnych.

W obliczu tych zjawisk konieczne jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą na racjonalne gospodarowanie wodami. Aby w przyszłości nie zabrakło nam wody, w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości, Województwo Małopolskie podejmuje działania w celu zapobiegania suszy i jej skutkom – powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

1.MAŁOPOLSKA DESZCZÓWKA

Na co:

  • dostosowanie gminnych budynków do standardów neutralnych środowiskowo poprzez gromadzenie i wykorzystanie wód deszczowych generowanych spływem z tych budynków,
  • przystosowanie, modernizację istniejących instalacji w celu gromadzenia wody opadowej i jej ponownego wykorzystania,
  • zwiększenie terenu biologicznie czynnego poprzez zapewnienie naturalnej wegetacji roślin, retencję wód opadowych, likwidację zasklepień lub uszczelnień.

 

Dla kogo:
Wsparcie dla gmin na racjonalne gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi, przechwytywanymi z obiektów użyteczności publicznej i gruntów będących własnością Gminy. Kwota dofinansowania od 50% do 85% wartości wnioskowanego zadania.

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1744200,ogloszenie-naboru-malopolska-deszczowka.html

 

2.DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH

Na co:

– konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami,
– konserwację i renowację drenowania wraz z budowlami,
– konserwację i renowację rurociągów związanych funkcjonalnie z urządzeniami wymienionymi w pkt. wyżej,
– usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Dla kogo:

Wsparcie dla spółek wodnych oraz związków spółek wodnych działających na obszarze województwa małopolskiego – prowadzących racjonalną gospodarkę wodną. Celem wsparcia jest pomoc w utrzymaniu w sprawności coraz bardziej wyeksploatowanych systemów melioracyjnych m.in. urządzeń wodnych, służących do melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach i wpływa na efektywność produkcji rolniczej oraz chroni przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi jak powódź oraz susza.
Kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 50% wartości wnioskowanego zadania.
Maksymalna kwota dofinansowania, nie może przekroczyć 100% średniej wysokości środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok w którym składany jest wniosek.
Wysokość dotacji dla spółek, których średnia wysokość środków zgromadzonych przez spółkę w okresie dwóch lat poprzedzających rok w którym składany jest wniosek nie przekracza 5 000 zł wynosi 5 000 zł. W tym przypadku, udział dofinansowania z budżetu Województwa wynosi nie więcej niż 90%.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1550679,dotacja-dla-spolek-wodnych.html

 

3.DOFINANSOWANIE DO BUDOWY I RENOWACJI ZBIORNIKÓW WODNYCH SŁUŻĄCYCH MAŁEJ RETENCJI

Na co:

– wsparcie na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym m.in. na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji w celu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości użytkowej gruntów rolnych,
– dofinansowanie może obejmować wszelkie zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów rolnych, zwane „zbiornikami małej retencji”. Aby skorzystać ze środków budżetu województwa zbiornik musi spełniać funkcję zbiornika małej retencji wraz z uzasadnieniem potrzeby jego budowy na danym terenie.

Dla kogo:
O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się właściciele lub władający gruntami pod zbiornikiem na terenie Województwa Małopolskiego. Dofinansowywanie nie może być przyznane do budowy i renowacji stawów rybnych.
Kwota dofinansowania wynosi do 80 % wartości wnioskowanego zadania, a maksymalna wysokość dofinansowania to 50 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1610446,zasady-korzystania-ze-srodkow-budzetu-wojewodztwa-zwiazanych-z-wylaczeniem-z-produkcji-gruntow-rolny.html

 

4. DZIAŁANIA INNYCH PODMIOTÓW
ARiMR – „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania 4.1.3 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Na co:

– wykonanie nowego nawodnienia,
– ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej,
– ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru
Koszty kwalifikowane:
– wykonania ujęć wody,
– zakupu nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie,
– budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania w gospodarstwie.

Dla kogo:
Wsparcie kierowane jest do rolników.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej:
https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

 

Autor: Biuro Prasowe UMWM