Aktualności
Konkurs na opracowanie logo dla GOK

ZARZĄDZENIE NR 1/2021

Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie
z dnia 11 stycznia 2021 r.

 

w sprawie: ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie

 

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 „O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej” (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194),

zarządzam, co następuje:

1.

Ogłasza się konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminnego Ośrodka Kultury pod patronatem honorowym Wójta Gminy Lanckorona.

2.

Zasady postępowania konkursowego określa Regulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami nr 2 do 5.

3.

Ogłoszenie o konkursie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie i Urzędu Gminy w Lanckoronie oraz na stronach internetowych tych instytucji.

4.

Do oceny prac konkursowych Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie osobnym zarządzeniem powoła Komisję Konkursową w terminie najpóźniej do 20 stycznia 2021 r.

5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2021
Dyrektora GOK w Lanckoronie
z dnia 11 stycznia 2021 r.

 

Lanckorona, 11.01.2021 r.

 

Regulamin konkursu
na opracowanie projektu graficznego logo
Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie

 

 

 1. Organizator konkursu i patronat

 

Organizatorem konkursu jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie.

Patronat honorowy nad Konkursem obejmuje Wójt Gminy Lanckorona.

 

 1. Przedmiot konkursu

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu graficznego logo Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie – znaku identyfikacji wizualnej, który będzie można wykorzystywać we wszelkich materiałach promocyjnych, informacyjnych i korespondencyjnych Ośrodka. W szczególności umieszczony będzie na:

 • papierze firmowym i innych akcydensach poligraficznych,
 • stronach internetowych ośrodka i materiałach multimedialnych,
 • nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej,
 • plakatach, ulotkach,
 • publikacjach w mediach,
 • gadżetach okolicznościowych,
 • nośnikach reklamy zewnętrznej.

 

Propozycja logo powinna budzić pozytywne skojarzenia oraz podkreślać charakter i specyfikę (w tym tradycje kulturalne i kulturowe) obszaru, na którym działa Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie.

 

 1. Cel konkursu

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego – logo Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie. Logo ma być podstawą do stworzenia systemu identyfikacji wizualnej działań podejmowanych przez Ośrodek.

 

 1. Uczestnicy konkursu

a) Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób fizycznych i prawnych. Mogą wziąć w nim udział zarówno artyści, graficy, plastycy, specjaliści zajmujący się projektowaniem reklamowym, jak i amatorzy, a także studenci oraz uczniowie.

b) W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców bądź opiekunów prawnych na karcie zgłoszenia (Załącznik nr 2 do Regulaminu)

c) Prace mogą być składane indywidualnie lub zespołowo

d) W konkursie nie mogą brać udziału: członkowie komisji konkursowej, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione

e) Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie

a) Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

b) Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej zgodnie z niniejszym Regulaminem. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 propozycje, pod warunkiem oznaczenia każdej złożonej pracy odrębnym opisem.

c) Prace oceniane będą anonimowo, dlatego organizator stosuje procedurę opisywania prac godłem (pseudonimem).

d) Projekty należy składać w zamkniętej kopercie lub teczce, opisanej „Konkurs na logo Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie” oraz godłem (pseudonimem) autora/autorów.

e) Do teczki należy włożyć:

– pracę zgłaszaną na konkurs podpisaną godłem,

– opis projektu (Załącznik do Regulaminu nr 3 lub 4) podpisany godłem,

– zamknięta kopertę opisaną godłem z: Kartą zgłoszenia (Załącznik do Regulaminu nr 2) i oświadczeniem autora/autorów projektu (Załącznik do Regulaminu nr 5).

f) Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

 1. Kryteria i wymagania techniczne

a) Projekt logo Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie powinien zawierać parametry techniczne niezbędne do właściwego wykorzystania zarówno w przedmiotach codziennego użytku, jak też na materiałach promocyjnych i reklamowych oraz na nośnikach elektronicznych i w grafice komputerowej.

b) Projekty logo mogą być wykonane dowolną techniką (np. rysunek, grafika) z użyciem dowolnej ilości kolorów, przy wykorzystaniu dowolnego projektu graficznego.

c) Projekt powinien zawierać napis: „GOK Lanckorona”.

d) Prace konkursowe, jeżeli autor potrafi zdigitalizować swój projekt, należy składać w następujących formatach:

 • wydruk kolorowy w rozmiarach min. 15 cm x 15 cm na białym papierze formatu A4 lub A3 (jeżeli projekt logo zakłada użycie kolorów)
 • wydruk czarno biały w rozmiarach min. 15 cm x 15 cm na białym papierze formatu A4 lub A3,
 • wydruk czarno biały w kontrze w rozmiarach min. 15 cm x 15 cm na białym papierze formatu A4 lub A3,
 • wersja elektroniczna zapisana na nośniku elektronicznym w jednym z formatów graficznych: BMP, JPG, TIFF, PNG, PSD lub grafiki wektorowej – w rozdzielczości min. 300 dpi przy rozmiarach 15 cm x 15 cm, przy czym, jeżeli projekt zakłada przezroczystość tła, nie jest wymagany wydruk czarno-biały w kontrze, a wersja elektroniczna musi zostać zapisana w formatach PNG lub PSD lub w formatach grafiki wektorowej.

f) Prace konkursowe, jeżeli autor nie potrafi zdigitalizować swojego projektu, należy składać w formie oryginalnej, w której zostały wykonane (rysunek, odbitka graficzna) w wariantach:

 • kolorowy w rozmiarach min. 15 cm x 15 cm na białym papierze formatu A4 lub A3 (jeżeli projekt logo zakłada użycie kolorów),
 • czarno biały w rozmiarach min. 15 cm x 15 cm na białym papierze formatu A4 lub A3,
 • czarno biały w kontrze w rozmiarach min. 15 cm x 15 cm na białym papierze formatu A4 lub A3.

g) Do projektu w wariancie zdigitalizowanym z wydrukami i wersją elektroniczną należy dołączyć podpisany godłem opis, który powinien zawierać: ogólna charakterystykę projektu, wartości użytych kolorów w CMYK, nazwy i rozmiary użytych czcionek, (Załącznik do Regulaminu nr 3).

h) Do projektu w wariancie niezdigitalizowanym należy dołączyć podpisany godłem opis, który powinien zawierać: ogólną charakterystykę projektu, zgodę na wykonanie digitalizacji logo i deklarację współpracy przy jej tworzeniu (Załącznik do Regulaminu nr 4).

 

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych

a) Prace konkursowe podpisane godłem wraz z opisem projektu i kopertą zawierającą rozszyfrowanie godła
– Załącznik do Regulaminu nr 2 (wypełniona Karta Zgłoszeniowa) oraz Załącznikiem do Regulaminu nr 5 (oświadczenie autora) należy przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek kultury w Lanckoronie, 34-143 Lanckorona, ul. Krakowska 8, lub dostarczyć osobiście do Gminnego Ośrodka Kultury lub Izby Muzealnej w Rynku w Lanckoronie w godzinach pracy.

b) Prace konkursowe należy przesłać lub złożyć do 10 lutego 2021 r. (decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie).

c) Prace, które nie spełniają wymagań, o których mowa w niniejszym Regulaminie lub nadesłane po terminie, nie będą oceniane przez Komisję Konkursową.

d) Koszty wykonania i dostarczenia prac konkursowych pokrywa uczestnik konkursu.

e) Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.

 

 1. Kryteria oceny prac konkursowych

a) wartości użytkowe: zwarta forma, z możliwością skalowania i wkomponowywania do różnych form graficznych i poligraficznych,

b) wartości projektowe: oryginalność pomysłu, oddanie charakteru pracy Gminnego Ośrodka Kultury i specyfiki obszaru, na którym działa,

c) wartości marketingowe: wywołanie pozytywnych skojarzeń, łatwość rozpoznawania i zapamiętywania.

 

 1. Wybór projektu i zasady przyznawania nagród.

a) Konkurs jest jednoetapowy.

b) Do oceny prac powołana zostaje Komisja konkursowa (której członkowie ani członkowie ich najbliższych rodzin – patrz pkt. 4 d) – nie mogą być pracownikami Gminnego Ośrodka Kultury). Komisja dokonuje wyboru 3 najlepszych projektów wg kryteriów podanych w pkt. 8.

c) Wybór jury opiniuje i ostatecznie decydują, który z przedstawionych projektów najlepiej odpowiada na potrzeby Ośrodka; Wójt Gminy Lanckorona, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Społecznych, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

d) W trakcie rozstrzygania konkursu, komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do zaproszenia uczestnika w celu uzupełnienia zgłoszonego projektu w kwestiach budzących wątpliwości.

e) Komisja konkursowa sporządza protokół z posiedzenia komisji zawierający informacje dot. wyłonienia zwycięzcy konkursu.

f) Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

g) Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 1. Nagrody i prawa autorskie

a) Autorzy trzech prac wybranych przez jury otrzymają nagrodę rzeczową o wartości po 300 zł.

b) Gminny Ośrodek Kultury zorganizuje wystawę lub wieczór autorski dla każdego z trzech zwycięskich autorów. W przypadku, jeżeli w związku z sytuacja epidemiczną nie będzie na razie możliwa organizacja takiego eventu, przygotowane zostaną prezentacje dorobku w wersji on-line, a spotkanie odbędzie się najbliższym możliwym czasie.

c) Gminny Ośrodek Kultury zamieści w mediach tradycyjnych oraz on-line informację z rozstrzygnięcia konkursu wraz z prezentacją projektów wybranych przez jury i oddaniem imion i nazwisk ich twórców (o ile wyraża na to zgodę).

d) Logo wybrane przez GOK zostanie ponadto zaprezentowane w formie plakatów, ulotek, w mediach tradycyjnych  i internetowych wraz z podaniem autora logo (o ile wyrazi na to zgodę).

e) Laureat konkursu wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie autorskich praw majątkowych do projektu graficznego logo w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) bez dodatkowego wynagrodzenia. Zwycięzcy nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu wykorzystywania przez Gminę zwycięskiego projektu. Kwestię przeniesienia praw autorskich ureguluje odrębna umowa.

f) W przypadku osób niepełnoletnich w ich imieniu zgodę wyrażają rodzice bądź prawni opiekunowie.

g) W przypadku, gdy zwycięskie projekty będą projektem autorstwa więcej niż jednej osoby, nagrody o których mowa w pkt. 1, przyznane zostaną łącznie wszystkim współautorom zwycięskiego projektu.

h) Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw autorskich osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich.

i) Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

j) Zwycięzca konkursu zobowiązuje się do nie zgłaszania żadnych powyższych roszczeń względem organizatora konkursu z tytułu wykorzystania jego pracy konkursowej.

 

 1. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu – 19 lutego 2021 r.

a) wyniki konkursu 19 lutego 2021 r. zostaną ogłoszone na stronach internetowych Gminnego Ośrodku Kultury w Lanckoronie i Gminy Lanckorona oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka i w Urzędzie Gminy.

 

 

 1. Ochrona danych osobowych.

 

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

 

 1. Postanowienia końcowe

 

a) Przesłane prace nie podlegają zwrotowi.

b) Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

c) Organizatorowi przysługuje prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do nie wyłaniania zwycięzcy.

d) Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.

e) Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

f) We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.

g) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie, lub usługi poczty elektronicznej, z których będą korzystać uczestnicy konkursu. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

h) Konkurs, którego zasady są uregulowane niniejszym regulaminem, nie jest grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.).

i) Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie (https://gok.lanckorona.pl).

j) Załączniki nr 2, 3, 4 i 5 stanowią integralną część regulaminu.

k) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.


Załączniki:

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie

Małgorzata Dziadkowiec