Aktualności
KOLEJNA DUŻA DOTACJA DLA GMINY LANCKORONA

Gmina Lanckorona uzyskała dofinansowanie w wysokości 2.344.328,45 zł  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Są to już kolejne pozyskane środki na działalność związaną z oświatą w Gminie Lanckorona, tym razem przedmiotem skutecznych starań Wójta Tadeusza Łopata było zdobycie środków na remont i rozbudowę szkoły w Jastrzębi.

 

Projekt pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja budynku szkolno – przedszkolnego w Jastrzębi w celu umożliwienia integracji środowisk lokalnych – budowa CAL” został pozytywnie zaopiniowany w konkursie na uzyskanie dofinansowania i Wójt Tadeusz Łopata zdecydował o przyjęciu przyznanej dotacji i zrealizowaniu w latach 2018-2020.

 

Szkoła Podstawowa w Jastrzębi jest jedną z 5 placówek oświatowych w gminie Lanckorona. Szkoła posiada niewystarczająca bazę lokalową, szczególnie w klasach młodszych brakuje sal dydaktycznych, sali do pracy rewalidacyjnej, świetlicy, odpowiednich warunków sanitarnych, pomieszczenia kuchennego do wydawania posiłków.

 

Praca w trzech budynkach utrudnia organizację zajęć, młodsze dzieci muszą przechodzić na zajęcia wychowania  fizycznego  oraz  komputerowe  do  budynku  domu  kultury,  co  szczególnie  jest uciążliwe w  porze  zimowej. 

 

Jak podkreśla Wójt Tadeusz Łopata: „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły doprowadzi do likwidacji obecnych problemów występujących w placówce.”

 

Stan obecny budynku szkoły w Jastrzębi:

 

 

W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. następujące prace budowlane:

– budowa zaplecza kuchennego cateringowego części żywieniowej dla potrzeb przedszkola i szkoły;

– budowa pomieszczeń szkolnych z zapleczem sanitarnym, administracyjnym i szatniowym;

– nadbudowa części dachowej nad istniejącym budynkiem;

– przebudowa istniejących pomieszczeń w istniejącym budynku wraz z instalacjami;

– istniejące pomieszczenia szkolne zostaną przeznaczone na pomieszczenia przedszkolne dla potrzeb dzieci;

– rozbiórka budynku gospodarczego parterowego zlokalizowanego w miejscu projektowanej rozbudowy;

– rozbudowa budynku szkolno – przedszkolnego dwukondygnacyjnego z podpiwniczeniem;

– budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe;

– budowa utwardzenia gruntu, dojścia, dojazdu i miejsc postojowych oraz śmietnika;

– przebudowa 2 zjazdów publicznych.

 

Poniżej fragment projektu bryły i elewacji budynku szkoły w Jastrzębi:

 

 

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu będzie możliwe:

– zwiększenie liczby miejsc w Szkole Podstawowej w Jastrzębi;

– utworzenie Przedszkola Publicznego w Jastrzębi;

– stworzenie wysokiej jakości obiektu pod względem stanu technicznego, funkcjonalności, łatwości komunikacji oraz dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych;

– zwiększenie powierzchni użytkowych obiektu, co umożliwi realizację nowych form i rodzajów zajęć dodatkowych, rozwijając w ten sposób zainteresowania i talenty dzieci;

– poprawa jakości zagospodarowania i estetyki przestrzeni publicznej, podniesienie bezpieczeństwa użytkowników tego obszaru;

– zapewnienie dogodnego dojazdu i właściwej liczby miejsc parkingowych;

– stworzenie warunków do podjęcia pracy zarobkowej dla rodziców dzieci, które znajdą miejsce w przedszkolu;

–  stworzenie  nowoczesnych  warunków  dla  dzieci  i  młodzieży,  stanowiących  podstawę  kształtowania  swoich  kompetencji,  niezbędnych  dla  ich  dalszego  funkcjonowania  w systemie edukacji i na rynku pracy;

–  odtworzenie  więzi  społecznych  łączących  społeczność  szkolną  ze  społecznością  lokalną,  integrację  młodzieży  niepełnosprawnej  i  pełnosprawnej,  aktywizację niepełnosprawnych.