Aktualności
INFORMACJA Wójta Gminy Lanckorona o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje prowadzone będą od 18.12.2018 roku do 18.01.2019 roku. (jeden miesiąc)INFORMACJA
Wójta Gminy Lanckorona o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
 


Zgodnie z art.7 ust.3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 1398) – projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji – poprzedza przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Informuję o wszczęciu procedury konsultacji projektu uchwały.

Konsultacje prowadzone będą od 18.12.2018 roku do 18.01.2019 roku. Treść projektu uchwały zamieszczona jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lanckorona w zakładce „,konsultacje projektów” oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lanckorona. Uwagi i opinie do projektu uchwały należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lanckorona, pok. Nr 4 parter, drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Lanckorona, ul. Krakowska 8, 34-143 Lanckorona i elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@lanckorona.pl (powinny być opatrzone czytelnym podpisem osoby zgłaszającej opinię w sprawie projektu uchwały).

Wójt

/-/ Tadeusz Łopata


Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji


LanckoronaProjekt_uchwaly_Komitet_Rewitalizacji