Aktualności
dotacje na zakup i montaż instalacji OZE

W ramach tego programu można otrzymać do 85% dotacji na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii /OZE/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

na lata 2014- 2020

Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

poddziałanie 4.1.1.

W ramach tego programu można otrzymać do 85% dotacji na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii /OZE/ na budynkach będących własnością Gminy jak również jej mieszkańców, co znacznie poprawi czystość środowiska naturalnego, powietrza oraz znacznie obniży koszty eksploatacyjne związane z ogrzewaniem czy zakupem energii elektrycznej.

Wsparcie będzie kierowane na działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, których potencjał jest znaczący nie tylko w odniesieniu do obniżenia emisji CO2, ale również zwiększenia konkurencyjności gospodarki. W dążeniu do wypełnienia celów polityki klimatycznej działania będą skierowane także na wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii oraz zintegrowanie tych działań

z rozwojem infrastruktury dystrybucyjnej. Jednocześnie efektem dodatkowym realizacji interwencji w osi 4., ale bardzo istotnym dla Małopolski, będzie poprawa stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Podkreślenia wymaga też fakt, iż wspieranie gospodarki niskoemisyjnej odbywa się na wielu płaszczyznach i przy zaangażowaniu różnych sektorów.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W szczególności inwestycje w budowę / przebudowę:

instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika)

– jednostek wykorzystujących energię geotermalną

– pomp ciepła,

– małych elektrowni wodnych

– elektrowni wiatrowych

– instalacji wykorzysujących biomasę

– instalacji wykorzystujących biogaz

W przypadku inwestowania przez beneficjentów w instalacje wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, może ona być wytwarzana na potrzeby własne, jak również z możliwością sprzedaży do sieci. Jeżeli projekt zakłada przyłączenie do sieci preferowane będzie posiadanie przez beneficjenta ważnych technicznych warunków przyłączenia wszystkich ujętych w projekcie źródeł wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej. W przypadku tego rodzaju projektów dofinansowanie będzie mogło obejmować również przyłącza jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do najbliższej istniejącej sieci i stanowić integralną część projektu, niezbędną dla osiągnięcia celów tego projektu. uzasadnionych pod względem ekonomicznym, nowych instalacji o jak najmniejszej możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie : http://www.rpo.malopolska.pl/