Aktualności
małe granty dla organizacji z powiatu wadowickiego

Szansa na małe granty dla organizacji z powiatu suskiego i wadowickiego!

Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia rozpoczęło nabór do kolejnej edycji programu „Działaj Lokalnie”. W programie tym wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.
Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Maksymalna kwota dofinansowania w obszarze, na terenie którego realizowany jest konkurs (część powiatu suskiego i wadowickiego): do 5000 zł.
Czas trwania projektu: min. 3, a max. 6 miesięcy w okresie od 1.VI.2016 do 31.XII 2016.
Wkład własny: 25% wartości dotacji; w tym wkład finansowy w wysokości min. 5% wnioskowanej kwoty. Pozostały wkład to wkład niefinansowy.
Wnioski można składać od 1 kwietnia do 15 maja 2016 r. poprzez generator internetowy http://system.dzialajlokalnie.pl/
Regulamin konkursu, wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej www.zielonalinia.org.pl  
„Działaj Lokalnie IX” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie przy Babiogórskim Stowarzyszeniu Zielona Linia.
LOGA: Działaj Lokalnie, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.